Sự Kiện Trung Thu 2020

Đã qua nhiều mùa sự kiện thuần trade, và đồ sự kiện (Hiếm) đang dần mất giá khi được rao bán đại trà trên chợ đen. Vì vậy, Minetazo quyết định trung thu lần này sẽ là sự kiện Donate, nâng cao giá trị độ.

Sự kiện lần này sẽ là Vòng Quay Trung Thu. Ở Free Skyblock, 2 đồng tazo -> 1 key. Ở OP Skyblock & TownyRPG 3 đồng tazo -> 1 key

Rương Trung Thu
OP Skyblock & TownyRPG
Free Skyblock
IP: tazomc.net