Cách đặt quyền hạn trong faction (dành cho Leader)

Xác định quyền hạn bằng lệnh sau:

  • /f perm set <quyền hạn> <đối tượng> <yes/no>

Ví dụ: /f perm set door truce yes sẽ cho phép những faction đình chiến mở cửa trong faction bạn.

Lệnh này sẽ do chủ faction thực hiện, cấp phép cho ai đó quyền hạn trong nội bộ faction đó, ví dụ quyền xây dựng, mở chest, v.v…

Để xem danh sách quyền hạn của faction, dùng lệnh /f perm show hoặc /f perm show <tên faction>.

 

Danh sách đối tượng:

  • Leader (chủ faction)
  • Officer (phó faction)
  • Member (thành viên faction)
  • Recruit (thành viên mới)
  • Ally (đồng minh)
  • Truce (đình chiến)
  • Neutral (trung lập)
  • Enemy (thù địch)

Danh sách quyền:

Quyền Nội dung Đối tượng mặc định
Build xây dựng trong faction leader, officer, member
PainBuild xây dựng có chấn thương
Door mở cửa leader, officer, member, recruit, ally
Button sử dụng nút bấm leader, officer, member, recruit, ally
Lever sử dụng cần gạt leader, officer, member, recruit, ally
Container mở rương, lò nung, v.v.. leader, officer, member
Name đổi tên faction leader
Desc chỉnh sửa giới thiệu leader, officer
Motd đặt thông báo leader, officer
Invite mời người chơi leader, officer
Kick sút thành viên trong fac leader, officer
Title đặt danh hiệu leader, officer
Home dịch chuyển đến trung tâm căn cứ leader, officer, member, recruit, ally
SetHome đặt trung tâm căn cứ leader, officer
Withdraw rút tiền leader
Territory claim hoặc unclaim leader, officer
Access cấp quyền xây dựng leader, officer
ClaimNear claim xung quanh leader, officer, member, recruit, ally
Rel thay đổi mối quan hệ leader, officer
Disband giải tán faction leader
Flags quản lý tùy chọn factions leader
Perms quản lý quyền leader

Nguồn: Copy trên website khác

Trả lời

IP: tazomc.net