Mở bán gói Đặt Trước Sổ Sứ Mệnh S8

Minetazo sẽ mở bán gói đặt trước sổ sứ mệnh Mùa 8 từ 26/9 – 30/9 với giá là 165 Points. Khác với những lần khác chỉ được +5 cấp vào mùa cũ, giờ đây, khi đặt trước, bạn sẽ được +10 cấp vào S7

Server Minecraft Việt Nam

IP: Minetazo.com

IP: tazomc.net