Hướng dẫn add/đổi email và đổi mật khẩu

Xin chào,hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản để add/đổi email,mật khẩu

1/Cách thêm email vào tài khoản

  • Lệnh: /email add (email) (nhập lại email)

 (email) là email mà các bạn muốn đăng ký cho tài khoản

(nhập lại email) nhập lại email mà các bạn muốn đăng ký cho tài khoản

  • Ví Dụ: email của mình là xyz@gmail.com,mình sẽ nhập như sau:
  • /email add xyz@gmail.com xyz@gmail.com

2/Cách đổi email

  • Lệnh: /email change (email cũ) (email mới)
  • Ví Dụ: email cũ của mình là xyz@gmail.com,mình muốn đổi sang abc@gmail.com,mình nhập như sau:
  • /email change xyz@gmail.com abc@gmail.com

3/Đổi mật khẩu

  • Lệnh: /changepassword (mật khẩu cũ) (mật khẩu mới)
  • Ví dụ: mật khẩu cũ của mình là abc,muốn đổi sang xyz,mình nhập:
  • /changepassword abc xyz
  • Lưu ý: Mật khẩu nên thêm kí tự đặc biệt như #,_,*,%,… để đảm bảo an toàn

Cảm ơn các bạn đã xem bài post này !

Trả lời

IP: tazomc.net