Event OpPrison

[Thông Báo]
Đây là Event bên Prison (bắt đầu từ 10/03/2018)
– Đạt Rank O tự động nhận 20 point
– Đạt Rank Q tự động nhận 50 point
– Đạt Rank U tự động nhận 100 point
– Đạt Rank Y tự động nhận 150 point
– Đạt Rank Free tự động nhận 200 point
Tổng nhận khi đạt rank Free là 520 point!
Sau đó các bạn có thể reset để cài lại!

14 thoughts on “Event OpPrison

Trả lời

IP: tazomc.net